Podcast

De plattduütsken Vertellsel, de man hiar up plattgesagt.de fuinen kann, kann man auk os Podcast kruigen. Seo af en an waiert do auk jümmer mol dat äin odder annere nuije Vertellsel teo haiern suin.

Dänn is do auk seo äin odder twäimol innen Moand ne lüttke plattduütske Kolumne inne Make.

 

Podcast afspiälen

 

Podcast abbonaieren

Wenn Se denn Podcast gluiks hiar abbonaieren witt, klickt Se äinfach up "Kopaiern". De Link up denn Podcast waiert dänn in de Tüskenafloge kopaiert. In Earen Podcast-Player küönt Se dänn äinfach n nuijen Podcast anleggen un met "Strg-V" de Adresse inbowwen (copy-and-paste).

Se küönt sik auk denn RSS-Feed bekuiken.

 

Episoden

Macholler29.10.2021
Quantensprung30.09.2021
Kuaken31.07.2021
De Welt up Platt16.07.2021
Reha25.06.2021
Tahndokter24.06.2021
Urlaub24.06.2021